Sunday, April 17, 2016

Songs for Östervåla 1 -- Vem Kan Segla Förutan Vind

Annual meeting of Nordiska Psalmodikonforbundet, Östervåla, Aug. 26-28.

ABC notation at: http://abcnotation.com/tunePage?a=trillian.mit.edu/~jc/music/abc/mirror/musicaviva.com/finland/vem-kan-segla-ls/0000

Vem Kan Segla Förutan Vind | Who Can Sail Without the Wind.

Solo in Swedish and English by YouTube user Roger Siver:

Siver Silver says: Me singing, in Swedish first, then in English. Finnish origin, Swedish text, Norwegian singing.

Sheet music (for four voices, in E minor) http://www3.cpdl.org/wiki/images/sheet/trad-vem.pdf

Wikipedia (Swedish) https://sv.wikipedia.org/wiki/Vem_kan_segla_f%C3%B6rutan_vind%3F has this background:

Vem kan segla förutan vind? är en folkvisa känd från Finlands svenskbygder och det anses att den kommer från Åland. Den går i moll i 3/4-takt. Inledningsraden återfinns i femte strofen i en visa från 1700-talet, "Goder natt, goder natt, allra kärestan min" och i sin nuvarande form publicerades sången första gången 1909. Visan anknyter till en tematik som är vanlig i sjömansvisor – att skiljas från den man har kär.

Andra versradens slutord åror har sannolikt ursprungligen varit årar, bildat till substantivet [en] år, med pluralformen årar, som var vanlig i dialekter under 1800-talet framför allt i Finland.

Who can sail without wind? Is a folk song known from Finnish Swedish settlements and it is believed that it comes from Åland . It runs in the minor in 3/4 stroke . Introduction The line is found in the fifth stanza of a song from the 1700s, "Goder night Goder night, very sweetheart mine" and in its current form was published the song the first time in 1909. The song is linked to a theme that is common in shanties - to be distinguished from the to love.

Other versradens final words oars have probably originally oars, formed the noun [a] years, with the plural form oars, which was common in dialects during the 1800s, particularly in Finland.

A very nice choral version by Neue Wiener Stimmen of Vienna:

No comments: